PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 7 juli bevestiging ambtsdragers
Er is koffiedrinken na de dienst.
9.30 uur           mevr. A. Plantinga en ds. Veltman uit Ee
Collectes:         1. Diaconie Kerkinactie Diaconaat
                        2. Kerk

Zondag 14 juli
9.30 uur           ds. G. van Wieren van Oosternijkerk
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Zondag 21 juli
9.30 uur           mevr. drs. J.G. Kerkhof van Hantumhuizen
Gezamenlijk dienst in de Tsjerke op ’e Terp  te Ee
                       

           
Van de predikant
Komende zondag hopen we met elkaar een bijzondere dienst te vieren. Akkie Schreiber-Kampen heeft haar reguliere ambtsperiode als ouderling-scriba vier jaar vervuld en legt dit nu weer neer. In haar plaats zullen er twee andere leden uit de gemeente als ambtsdragers worden bevestigd. Baukje de Haan zal de scribataak op zich nemen en Gerda Meter de pastorale kant van dit ambt. Hun beider namen waren het vaakst genoemd op de stembriefjes, die door de gemeenteleden waren ingevuld en beide hebben ze positief geantwoord op de roeping van de gemeente. Dat stemt ons blij en dankbaar en we hopen zo in het volgende seizoen als voltallige kerkenraad het nodige werk voort te zetten.
Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in It Lokaal en de nieuwe ambtsdragers geluk te wensen en hen welkom te heten in de kerkenraad. En natuurlijk willen we Akkie Schreiber de hand drukken en haar bedanken voor al het werk, dat zij heeft gedaan als ouderling-scriba. Zij blijft overigens de ledenadministratie beheren en de website van de gemeente. Ook blijft zij het verzameladres van de kopij voor de Geandewei.
Er zullen in deze dienst twee voorgangers zijn. Mw. Andrea Plantinga stond al op het preekrooster en zal het begin van de dienst en de dienst van het Woord leiden. Het laatste gedeelte met de bevestiging en losmaking en de gebeden zal ik dan zelf leiden. Met elkaar hopen we op een vreugdevolle en inspirerende dienst.

Geslaagd!
Afgelopen maand mochten ouderling-kerkrentmeester Klaas Dijkstra en ondergetekende uit naam van de kerkelijke gemeente weer een aantal jongeren feliciteren met het behalen van hun middelbareschooldiploma. Het waren er dit jaar in Engwierum maar liefst 8 jongens en meisjes; in alfabetische volgorde: Remco Boersma, Peter Bolhuis, Sanne Brouwer, Harm van Kammen, Jolanda van Leeuwen, Paulina Tijtsma, Erna Visser en Sjoerd de Vries. Allemaal hebben ze het fel begeerde document mogen ontvangen en we hebben hen daarmee van harte gelukgewenst door hen een rode roos te overhandigen. Nogmaals gefeliciteerd en veel plezier en geluk in de volgende fase van jullie leven!

Vakantieperiode
Op 12 juli hebben de kinderen hun laatste schooldag en begint voor velen de zomervakantie. Ook in Engwierum zal dat te merken zijn. Wij zullen als gezin ook een aantal weken vakantie houden en hopelijk weer heelhuids terugkeren in uw midden. Wel is er ook in de vakantietijd elke zondag de kerkdienst, die om 9.30 begint. Een uur van bezinning en inspiratie, waarin we God en elkaar mogen ontmoeten, een moment om samen met elkaar te delen en te vieren. We wensen elkaar goede vakantieweken en goede diensten toe in deze periode!
                                                                                                                ds. Warner Veltman

Pastoraal
Verhuisberichten
Op 1 augustus 2019 gaat de familie Anne en Griet Zuidema verhuizen naar Kollum.
Hun nieuwe adres wordt: Cantaart 28, 9291 AL in Kollum
Wij wensen de familie Zuidema een goede tijd in hun nieuwe woonplaats.
Egbert Loonstra is vanuit Anjum teruggekeerd in Engwierum en wel op de Dobbe 6, 9132 LZ Engwierum. Wij hopen dat hij zich spoedig thuis zal voelen in zijn gerenoveerde huis.

Tsjerkepaad en Oargelpaad
De PKN kerk van Engwierum  doet dit jaar weer mee aan Tsjerkepaad en Oargelpaad.
De kerk wil een open ontmoetingsplek zijn voor alle dorpsgenoten. Kom langs voor een bakje koffie, een praatje en geniet van het mooie interieur en de klanken van het orgel. De vrijwilligers staan voor U klaar!

13 Juli Tsjerkepaad
20 Juli Tsjerkepaad
27 Juli Tsjerkepaad en Oargelpaad
 3  Augustus Tsjerkepaad
10 Augustus Tsjerkepaad
17 Augustus Tsjerkepaad en Oargelpaad


Verjaardag
13 juli: Mevr. G. Zuidema – Smids
19 juli: Mevr. M. Agzibagli - van der Heide
20 juli: Mevr. P. Mollema-Groen
20 juli: Mevr. A. Douma – de Roos
30 juli: Mevr. J. Oosterhof - Terpstra
31 juli: Dhr. G. Krol
Van harte gefeliciteerd en vanuit de gemeente wensen wij u een fijne verjaardag.
                                                                                                         
                                                                                              
Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 19 juli 2019 bij de scriba of via de email: .

                                                                      
                                                                                              

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.