PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag         5 juli  
9.30 uur            ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk
via kerkdienstgemist.nl onder Anjum

Zondag         14 juli
9.30 uur            da. H.B. Graafland, Ternaard                
via kerkdienstgemist.nl onder Anjum

Zondag         21 juli
9.30 uur            ds. N.J. van Rijswijk, Schiermonnikoog             
via kerkdienstgemist.nl onder Anjum


Van de predikant
Als dit kerkblad bij u in de bus valt, dan begint zo langzamerhand de vakantietijd voor veel mensen. De scholen zijn na een aantal vreemde maanden nu echt dicht voor een week of 6, waarna ze half augustus weer opengaan. En dan hopelijk niet meer met al die beperkende maatregels, die er de laatste tijd zijn geweest. Het is dan wel vakantietijd, maar ik heb het gevoel dat er veel minder vakantie gehouden zal worden op de manier zoals we dat de laatste jaren gewend waren. De meeste mensen, die ik spreek blijven meer thuis of gaan hooguit een week in Nederland kamperen of in een huisje. Zo zal dat ook bij ons het geval zijn, maar dat hoeft absoluut niet minder te zijn!

Van de kerkenraad
In de maand juni heeft de kerkenraad voor het eerst weer - op een enkele afwezige na - in volle bezetting vergaderd. Er is besloten om ook in de maand juli nog geen eigen diensten te houden, maar ook dan ons aan te sluiten bij de on-line diensten vanuit Anjum. Voor die gemeenteleden, die geen internet hebben, is dat wat lastig. Maar mogelijk kunnen ze bij iemand anders aansluiten, om dan alsnog gezamenlijk de diensten te zien en te beluisteren. Op zondag 5 juli gaat ds. Geert van Wieren voor uit Oosternijkerk, op zondag 12 juli de nieuwe predikante van Ternaard/Holwerd Hilde Graafland en op zondag 19 juli ds. Nico van Rijswijk, oud-predikant van Engwierum. De moeite waard om er even voor te gaan zitten.

Verkiezing ambtsdragers
In de afgelopen week zijn bij alle gemeenteleden boven de 18 jaar stembriefjes gebracht met het verzoek om namen te noemen voor de vacatures, die er in de kerkenraad zullen ontstaan. Jan Willem Stuursma is 6 jaar voorzitter geweest, Eke de Graaf-Helder is 4 jaar ouderling geweest en Ykje van Wieren heeft 4 jaar het ambt van diaken vervuld. Zij zullen eind augustus hun ambt neerleggen en afscheid nemen van de kerkenraad. We hopen dat de vacatures weer vervuld kunnen worden en daarbij hebt u dus een belangrijke rol door namen te noemen van gemeenteleden, die u graag in de kerkenraad zou zien. En vergeet u niet om ook de vraag over de voortgang van de kerkdiensten te beantwoorden? U kunt de antwoordformulieren bij de kerkenraadsleden door de bus doen.

Overleg met PG Ee-Oostrum-Jouswier
Eén keer per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen de kerkenraden van Engwierum en Ee-Oostrum-Jouswier. Gebeurde dat tot nu toe altijd in volle bezetting, dit jaar zal dit overleg bestaan uit 4 á 5 vertegenwoordigers van beide kerkenraden. Datum en plaats van samenkomst is maandag 6 juli in It Lokaal van Engwierum. Een van de agendapunten zal het gezamenlijke zoeken naar een nieuwe predikant zijn, met de daarbij horende beroepingscommissie. Mocht u als gemeentelid ook een bepaald punt willen aandragen, dan kunt u dat melden bij de voorzitter Jan Willem Stuursma.

Jeugdwerk en jeugdwerker
Paul Amelink heeft te kennen gegeven, dat hij na dit seizoen stopt met het jeugdwerk, zoals hij dat de afgelopen vier jaar in Engwierum heeft ingevuld. Er wordt een afscheidsbarbecue georganiseerd met de jeugd en de jongeren op donderdag 2 juli bij de brêge. Als het slecht weer is gaan we naar het Lokaal. Ook in de kerkenraadsvergadering van 8 juli zullen we nog van Paul  afscheid nemen. We willen hem hier alvast bedanken voor de inzet en het enthousiasme, waarmee hij de afgelopen jaren in Engwierum bezig is geweest. Hoe het volgend seizoen nu verder moet is op dit moment niet bekend.

Pastoraat
Verjaardagen
In de maand juli vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardagen. We wensen allen een fijne dag en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Mevr. M. Agzibagli - van der Heide, De Kampen 21
Mevr. A. Douma - de Roos, Lytse Wei 5
Mevr. P. Mollema – Groen, De Kampen 2
Dhr. M.A. Bos, Dodingawei 16
Mevr. J. Oosterhof – Terpstra, Jaachpaad 2
Dhr. G. Krol, Lytse Wei 10

Overleden
We krigen it berjocht van ferstjerren fan ús gemeentelid Jeltsje Agema-Luxen. ‘Fertrietlik, mar tankber foar al it goede wat sy ús jûn hat, ha wy ôfskie nimme moatten fan myn leave frou en ús ûnferjitlike mem en (âlde) beppe’. Sa skriuwe har man Gatze Agema en de bern Reinder en Lieneke, Anno en Trienke, Petra en Jaap - mei de (oer)beppesizzers - op de roukaart. Hja waard berne op 19 augustus 1938 yn Sint-Annaparochie en ferstoar op 23 juny yn de Waadwente te Dokkum. De ôfskiedstsjinst hat plak fûn op moandei 29 juny yn de Doarpstsjerke fan Ingwierrum. Dêrnei is hja te hôf brocht op it begraafplak oan de Bûtendykswei. Yn it folgjende tsjerkblêd sil it in memoriam ferskine.
 
Tenslotte rest mij om u en jullie allen voor zover mogelijk goede weken toe te wensen en hopelijk ook een goede vakantietijd. Met een hartelijke groet en oant sjen,
                                                                                                               ds. Warner Veltman

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 17 juli 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email: pgengwierum@geandewei.nl
                                                          


                                                          
                                                          


                                                          


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.