PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 2-2020  

Zondag 26 januari  
Viering Heilig Avondmaal          
9.30 uur           Ds. W. Veltman
Collectes:         1. Diaconie Kerk in Actie Werelddiaconaat
                         2. Kerk

Zondag 2 februari
9.30 uur           Ds. L. Adema van Metslawier
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk
                       

Van de predikant
De komende zondag mogen we als gehele gemeente weer het Avondmaal vieren, het feest van de maaltijd van de Heer. Midden in deze vreugdevolle tijd van Epifanie, waar Jezus zijn eerste tekenen verricht en zich openbaart als de Heilige Gods, mogen wij ons genodigd weten om aan te zitten aan de Tafel en de Maaltijd te vieren van zijn overvloed. Hij schenkt ons zijn liefde en trouw, zijn vergeving en bevrijding, zijn genezing en verlossing. Komt dan allen, want alle dingen zijn gereed!

Overleden
Wy krigen it berjocht dat ús gemeentelid en âld doarpsgenoat Tsjerkje Oosterhof-Kiestra op 13 jannewaris yn de Skûle te Mitselwier is ferstoarn.  Hja waard berne op 28 febrewaris 1926 yn Poppenwier en is hast 94 jier wurden. It grutste part fan hjar libben hat hja yn Ingwierrum wenne mei har man Tsjerk Ates Oosterhof, dy’t earder op 10 juny 2005 ferstoar.
Op sneon 18 jannewaris is har libben dan ek betocht yn de Doarpstsjerke fan Ingwierrrum. De bern ha ferteld oer it rike libben fan harren leave mem, beppe en oerbeppe en ien fan harren lies in gedicht fan Douwe Annes Tamminga (1909-2002), dêr’t in pear rigels fan op de roukaart steane:

It koarte libben   nei Preker 12

Tink oan dyn Skepper yn dyn jonge dagen,
dy tiid, oerbrûzjende fan fleur en smjocht,
eardat de jierren komme, dreech te dragen,
dêrsto fan seiste: my fergiet de nocht.

Eardat it ljocht fan sinne en moanne mindre,
de stjerrewrâld syn klear kontoer ferlear,
it ûntlij fan ’e dei dyn gong behindre,
as klomske buoien strune om hûs en hear.

Tiid dat fan hannen dy’t it honk bewekken
de kniip ferflauwet en dyn knibbel dûkt,
tiid dat de mealsters yn it neigean rekken,
gjin niget mear it each nei bûten lûkt.

De doarren nei de strjitte komme op skoattel,
de mole swijt, ferliest syn lûde swang,
ta piipjen krimpt it koeren fan de toartel,
lyk alle lûd, ienris in hôf fol sang.

Tiid dat de heuvelskeante dy beswierret,
yn tûzen noeden rinst de rydwei oer,
dyn holle âldet, grizet en ferhierret,
de kapperbei skaft neat as wearzich soer.

Tiid dat de sulvren koarde knapt, ferrutsen,
dyn goudene lampe net mear oalje hat,
de dipkrûk by de welle stikken brutsen,
en ’t skeprêd yn ’e saad te pletter stoart.

De minske giet syn ivich hûs temjitte,
roukleiers sizze it yn ’e buorrens om.
In koarte nachtweits mei it libben hjitte,
in wekker-wêzen tusken slom en slom.

Betink, it stof giet wer yn ierde ûnder,
lyk as it wie wol ieuwen oer ien boech,
de geast lykwol keart wer werom, o wûnder,
ta God, dy’t him de earste sike joech.


Oanslutend oan de betinking is hja te hôf brocht by de tsjerke en yn it grêf lein neist har man. Wy winskje de bern en de bernsbern krêft ta om har gemis te dragen en te ferwurkjen.

Groothuisbezoek/ontmoetingsavonden
Nu alvast vermeld ik dat in de maand februari de jaarlijkse groothuisbezoeken of ontmoetingsavonden weer zullen plaatsvinden. De precieze data komen in de volgende Geandewei, waar u zich dan ook bij de daar genoemde adressen kunt aanmelden.
Tot besluit een hartelijke groet voor jullie allemaal en goede weken toegewenst.
ds. Warner Veltman

Pastoraal nieuws
Verjaardagen 70 jaar en ouder 
  3 februari mevrouw F. de Haan-Bakker
16 februari de heer K. Kempenaar
21 februari mevrouw F. Stuursma-Wielenga (Meckama, Kollum)
Wij wensen u allen een fijne dag met uw familie en vrienden en wensen u Gods zegen over het nieuwe levensjaar. 

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 31 januari 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .

                                                                      
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              


                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                                                                                                                           
                                                                                              


                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.