PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Engwierum 11-2020   

Zondag 31 mei       Pinksteren
9.30 uur           ds. L. Adema, Metslawier         
via kerkdienstgemist.nl onder Anjum

Zondag 7 juni          Trinitatis
9.30 uur           ds. G. van Wieren, Oosternijkerk
via kerkdienstgemist.nl onder Anjum


Van de predikant
De afgelopen week hebben we voor het eerst weer een live overleg gehad met uit elke geleding van de kerkenraad één vertegenwoordiger. Verschillende zaken zijn daar kort besproken.
We zullen ook in de maand juni de online-kerkdiensten vanuit de Michaëlkerk te Anjum voortzetten.
Op dit moment lijkt het ons niet erg plausibel dat we in de komende zomermaanden weer ‘gewoon’ kerkdiensten kunnen houden in de eigen kerk. Er komt zoveel bij kijken met de protocolregels, dat het bijna onmogelijk gemaakt wordt om bij elkaar te komen als gemeente. Er moet een gebruikersplan en een reinigingsplan opgesteld worden en er moet een reserveringssysteem komen voor de kerkgangers. Verder moeten er mensen aangesteld worden, die de kerkgangers bij de deur vragen naar hun gezondheid en hun plaats moeten aanwijzen. De anderhalve-meter-afstand-maatregel en de steeds weer terugkerende desinfecteermaatregelen maken het niet gemakkelijk om samen te komen en ook het niet samen kunnen zingen maakt ons niet vrolijk.
In de loop van de maand juni willen we weer bij elkaar komen - mogelijk ook in het grotere verband van de gehele kerkenraad - en dan zullen we opnieuw naar de situatie kijken voor de maanden juli en augustus.
Verder is besloten om de jaarlijkse verkiezingsronde voor nieuwe ambtsdragers - die anders altijd voor de vakantie plaatsvindt - nu over de vakantie heen te tillen.

Diaconie
Een aantal keren heeft de diaconie hier melding gemaakt van een ontvangen anonieme gift, maar er wordt in deze tijd zonder collectes ook wel geld rechtstreeks naar het bankrekeningnummer NL15RABO0346136040 t.n.v. penningmeester diaconie Prot. Gem. Engwierum overgemaakt.
Ook hiervoor zeggen de diakenen hartelijk dank!

Uit de gemeente

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de vele, vele kaarten, mooie bloemen, lieve woorden en andere hartverwarmende reacties na het overlijden van Klaas Kempenaar en Myrna Driesen.
Het neemt ons verdriet niet weg maar geeft ons wel steun en troost in deze moeilijke tijd.

Cathrien Kempenaar-Wielinga
Cees Kempenaar
Douwe en Lineke
Sytse
Engwierum, mei 2020
Verjaardag
In de maand juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
3-6-2020   Mevr. F. Algra, de Kampen 24
4-6-2020   Dhr. K. Mollema, de Kampen 2
29-6-2020 Dhr. B. Dijkstra, de Kampen 10
Wij wensen hun een fijne dag en een gezond nieuw levensjaar.

Huwelijksjubilea
In de afgelopen maand mei mochten twee echtparen een huwelijksjubileum vieren. Jan Jaap en Margreet Stuursma-de Jonge van de Bûtendykswei 30A hebben 25 jaar lief en leed met elkaar gedeeld en ook Dirk en Tinie Keekstra-Miedema van de Dodingawei 33 mochten vieren dat zij 25 jaar geleden elkaar hun jawoord van trouw hebben gegeven. Beide zilveren bruidsparen alsnog van harte gefeliciteerd!
In de komende maand hopen Kees en Anneke Dijkstra-Visser van de Dodingaweg 1, op 6 juni hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Dat betekent dat zij zich nu een robijnen bruidspaar mogen noemen. Ook hen alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
En dit geldt voor alle bruidsparen: bovenal Gods zegen in jullie verdere gezamenlijke huwelijksleven.

Geslaagd?
Het is ook voor de jongeren een vreemd jaar. Normaal doen zij, die in de laatste klas van het middelbare onderwijs zitten, in deze tijd hun examens. Zoals bekend gaan die dit jaar niet door. Wel zullen de betreffende jongeren bericht krijgen of zij op grond van hun schoolresultaten geslaagd zijn of niet. We hopen natuurlijk dat dit voor iedereen positief zal aflopen. In elk geval hopen we ook namens de kerk dit jaar de geslaagden een roos te brengen!
Tot slot wil ik iedereen goede weken toewensen, met name ook de beide Pinksterdagen, die nu vlak voor ons liggen. Een hartelijke groet van
                                                                                                                    ds. Warner Veltman
Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 5 juni 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email: pgengwierum@geandewei.nl
                                                          


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.