PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Zondag         16 augustus
9.30 uur            ds. J. van Buuren van Kollum
                        Viering Heilige Doop
Collecten:       1e Diaconie
                        2e Kerk

Zondag         23 augustus
9.30 uur            ds. W. Veltman
Bevestiging en losmaking ambtsdragers
Afscheid ds. Veltman
Collecten:        1e Diaconie
                          2e Kerk

Zondag         30 augustus
9.30 uur            Mevr. A. Plantinga van Ee
Collecten:        1e Diaconie
                          2e Kerk

Van de predikant
Bij de diensten
Sinds  zondag 2 augustus zijn de kerkdiensten weer in de eigen Dorpskerk van Engwierum. Er is een compleet uitgewerkt gebruiksplan gemaakt voor de kerk in deze coronatijd door Ykje van Wieren. Iedereen kan zich hierop instellen en zo kunnen we in principe veilig samenkomen in de kerk. Inmiddels hebben er twee diensten in de nieuwe bedeling plaatsgevonden en deze zijn goed verlopen.
Komende zondag 16 augustus is er weer een bijzondere dienst. De Heilige Doop is aangevraagd door Klaas Marten en Magdalena Anna Bouma voor hun dochtertje Diana Victoria - geboren op 12 januari 2020 - en deze zal zondag a.s. bediend worden door ds. Jan van Buuren, emerituspredikant te Kollum. Naar ik heb begrepen heeft ds. Van Buuren jaren geleden ook hun huwelijk kerkelijk ingezegend, dus ze kennen elkaar al van eerder.
Ook de dienst van zondag 23 augustus zal een bijzondere dienst zijn. Dan zullen er namelijk 2 nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, te weten: Marga Bosma-Bouma als diaken en Willem de Graaf als ouderling-kerkrentmeester. Beide hebben eerder deze functie vervuld en we zijn blij dat ze nu voor een volgende periode in de kerkenraad mee willen draaien.
Als er mensen bevestigd worden nemen er doorgaans ook mensen afscheid van de kerkenraad. Jan Willem Stuursma legt na 6 jaar zijn ambt van ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de kerkenraad zijn functie neer. Eke de Graaf-Helder heeft 4 jaar het ambt van pastoraal ouderling vervuld en zal hier nu van worden losgemaakt. En tenslotte is Ykje van Wieren 4 jaar diaken geweest en heeft zij dit ambt op de voor haar kenmerkende manier inhoud gegeven. Drie gemeenteleden, die door de jaren heen hun sporen hebben achtergelaten. We willen hen bedanken voor hun niet aflatende inzet en hen ook in de dienst hiervoor toespreken.
Tenslotte zal ik ook zelf in deze dienst afscheid nemen en officieel losgemaakt worden van mijn ambt als gemeentepredikant van Engwierum. Hoe een en ander precies vorm zal krijgen weet ik nu nog niet, maar dat zal in de loop van de komende weken wel duidelijk worden. De bedoeling is dat er na de dienst gelegenheid zal zijn om koffie te drinken en om ook persoonlijk afscheid van elkaar te nemen. Dit alles wel in corona-veilige setting en omgeving!

Terugblik
Het was op 12 april 2015, toen ik officieel als predikant van de Prot. gemeente Engwierum werd bevestigd door de voorgangers ds. Ellen Peersmann en Nico van Rijswijk. Hieraan voorafgaand was ik al een paar jaar consulent geweest, dus waren er al heel wat mensen met een voor mij bekend gezicht. In de loop van de afgelopen 5 jaar zijn dat er alleen maar meer geworden en vooral ook is de vertrouwdheid in het omgaan met elkaar gegroeid. Er is heel wat gebeurd in die ruim 5 jaar: naar mijn gegevens zijn er 17 gemeenteleden overleden en 12 kinderen geboren, waarvan 8 gedoopt zijn. In totaal ben ik in zo’n 75 kerkdiensten voorgegaan met daartussen verschillende bijzondere vieringen. Verder zijn er heel wat bijeenkomsten geweest, van kerkenraad, gespreksgroep, (groot)huisbezoeken en natuurlijk ook de persoonlijk huisbezoeken bij mensen thuis. Wat ook in die jaren een steeds weer terugkerend vreugdevol gebeuren is geweest, was het feliciteren van de jongeren, die geslaagd waren voor hun middelbare schoolexamen. Samen met één van de kerkenraadsleden kwamen we in allerlei situaties bij mensen/jongeren thuis en altijd was het feestelijk. Ook de jaarlijkse kerstvieringen in It Lokaal met de 65+ers en alleen gaanden waren altijd weer bijzonder. Ik kan me nog de dorpsfeesten van de afgelopen jaren herinneren, maar ook heb ik bijv. een vergadering van de begrafenisvereniging meegemaakt. Het is teveel om alles apart te benoemen.
Wat vooral in mijn geheugen blijft is de ontspannen, informele en open manier, waarop er in Engwierum met elkaar wordt omgegaan, zowel in het dorp als in de kerkenraad en gemeente. Ik hoop dat we dat in de afscheidsdienst zullen voortzetten en wie weet ook wel daarna. Want bepaalde contacten zullen er blijven. Eerst maar naar 23 augustus a.s. en ik hoop velen van u dan nog te ontmoeten.
                                                                                                                     ds. Warner Veltman

Pastoraal
Lieve mensen
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en verdere attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het MCL en bij mijn thuiskomst..
Vriendelijke groeten, Lutske en Hielke van der Bij

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 28 augustus 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email: pgengwierum@geandewei.nl

Dit zinnetje staat altijd standaard aan het eind van het gemeentebericht van Engwierum. Akkie Schreiber heeft de afgelopen 5 jaar de redactiewerkzaamheden voor de Geandewei namens onze gemeente verzorgd. Zij fungeerde als postadres en verzamelde zo alle kopij. En zij maakte er een hapklaar geheel van zodat de computers van  de drukkerij het zo goed mogelijk konden verwerken. Na 5 jaar zal Akkie dit stokje overdragen aan Gerda Meter, die op haar wijze deze taak dan hoopt voort te zetten. Voor dit moment willen we dan even duidelijk zeggen: Akkie bedankt!
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.