PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Concept clustervorming Concept clustervorming
Ordinantie 2-7 SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN
BESLUIT

De kerkenraden van
de Protestantse gemeente te Oosternijkerk,
de Protestantse gemeente te Nes-Wierum,
de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier,
de Protestantse gemeente te Hantum c.a.,
de Protestantse gemeente te Raard-Foudgum,
de Protestantse gemeente te Ternaard,
de Protestantse gemeente te Holwerd,
de Protestantse gemeente te Engwierum,
de Protestantse gemeente te Ee-Oostrum-Jouswier,

gelet op het oordeel van de leden van de betrokken gemeenten terzake
gelet op het advies van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken,

hebben besloten

samen te werken bij het beroepen van predikanten, de aanstelling van kerkelijk werkers en het in voorkomende gevallen ontwikkelen van activiteiten die de kerk present stellen in Noordoost Friesland met ingang van ………(datum)

overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 2, artikel 7 en gelet op het bepaalde in Ordinantie 2, artikel 10, leden 1 en 2 van de kerkorde, alsmede gelet op het bepaalde in de Generale Regeling samenwerking van gemeenten.


Voorzieningen

Voor het samenwerkingsverband van gemeenten zijn de volgende voorzieningen getroffen:
 
  1. In het samenwerkingsverband zijn bij aanvang als predikanten werkzaam:
ds. G.J. van Wieren (80%) in het cluster Oosternijkerk en Nes-Wierum,
ds. W. Veltman (90%) in het cluster Ee-Oostrum-Jouswier en Engwierum.
ds. L. Adema (80%) in de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier.
Daarnaast zijn vacatures in het cluster Ternaard en Holwerd met een omvang van 70% en in het cluster Foudgum-Raard en Hantum c.a. met een omvang van 60%.
 
  1. De predikanten en kerkelijk werkers van het samenwerkingsverband worden in een
cluster aangesteld. Hun werkplan is afgestemd op de werkzaamheden in het betreffende cluster en wordt in samenspraak met de betrokken kerkenraden vastgesteld. In het werkplan zijn nadere afspraken over het voorgaan in het aantal kerkdiensten e.d. vastgelegd. Daarbij is het deeltijdpercentage van de aanstelling in het cluster leidend.
De aanvangstijden van de diensten worden door de kerkenraden van het betreffende cluster in overleg met elkaar vastgesteld. Het is mogelijk om gezamenlijke diensten te houden in het cluster en/of samenwerkingsverband.
De invulling van het rooster geschiedt met inachtneming van de geldende bepalingen aangaande vakantie en (extra) vrije zondagen.

3. De kerkenraden zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de voorgangers in de erediensten waarin de in het cluster werkzame predikant(en) en kerkelijk werker(s) niet voorgaan. De hiermee samenhangende kosten worden door elke gemeente afzonderlijk gedragen.

4. De predikanten en kerkelijk werkers, daarin bijgestaan door de andere ambtsdragers, verdelen de pastorale arbeid op evenwichtige wijze over de gemeenten in het betreffende cluster op basis van de beleidsplannen van de afzonderlijke gemeenten. Voor elke pastor wordt een werkplan opgesteld (zie ook boven p.2). Naast de beleidsplannen van de gemeenten is als globale richtlijn hierbij het aantal leden van elke gemeente mede bepalend.

5. De predikanten en kerkelijk werkers die in het samenwerkingsverband werkzaam zijn stemmen de werkzaamheden -waar nodig- op elkaar af en werken -indien gewenst- als een team.

6. Om de samenwerking in het verband van deelnemende gemeenten te organiseren en te coördineren stellen de kerkenraden uit hun midden een samenwerkingsorgaan in van in eerste instantie 5 leden, uit elke in p.1 genoemde cluster één. Bij het aftreden van een lid van het samenwerkingsorgaan  worden de kerkenraden uit het betreffende cluster gevraagd een opvolger aan te wijzen.
Wanneer daartoe aanleiding bestaat kan het samenwerkingsorgaan worden uitgebreid met instemming van alle betrokken kerkenraden (generale regeling samenwerking gemeenten, artikel 3, lid 8d). Het besluit hierover vindt plaats in in het jaarlijkse overleg (zie p. 14).
Eén van de predikanten en/of kerkelijk werkers treedt op als adviseur van het samenwerkingsorgaan.

7. Op initiatief van het samenwerkingsorgaan en met instemming van de betrokken kerkenraden kunnen predikanten en kerkelijk werkers een taak vervullen voor alle, of een deel van de, in het verband samenwerkende gemeenten. In dat geval stelt het samenwerkingsorgaan tijden en plaatsen van de gemeenschappelijke activiteiten vast.

8. De globale verdeling van de in p. 3 en p.4 genoemde werkzaamheden worden per gemeente nader beschreven in een werkplan voor elke pastor.
De werkplannen worden in het jaargesprek evaluerend tegen het licht gehouden en -als daartoe aanleiding is- zo nodig in onderling overleg bijgesteld.

9. Bij een vacature worden de noodzakelijke werkzaamheden –inclusief de consulentswerkzaamheden-  in de betreffende gemeente in principe uitgevoerd door de in het samenwerkingsverband resterende pastores. Het samenwerkingsorgaan coördineert de werkzaamheden en inzet van de aanwezige pastores..

10. Bij een vacature wordt onder leiding van het samenwerkingsorgaan telkens de stand van zaken in het geheel van de in het verband samenwerkende gemeenten geëvalueerd. Dit kan gevolgen hebben voor de werkplannen van de aanwezige pastores. De door het classicale college voor de behandeling van beheerszaken verstrekte solvabiliteitsverklaring bepaalt de maximale omvang van de te vervullen vacature.  

11. In overleg met de kerkenraden wordt door het samenwerkingsorgaan vastgesteld of wordt overgegaan tot de beroeping van een predikant, dan wel de aanstelling van een kerkelijk werker.

12.  De beroepings- of aanstellingscommissie wordt samengesteld uit de gemeenten, c.q. kerkenraden, die samen een cluster vormen. De instructie van de beroepings- of aanstellingscommissie wordt door de kerkenraden van deze gemeenten in overleg met en onder leiding van het samenwerkingsorgaan opgesteld.
De verkiezing van een predikant geschiedt overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 3. Een beroep zal alleen worden uitgebracht op de predikant die door de gemeenten van het betreffende cluster gekozen is. Voor de aanstelling van een kerkelijk werker gelden de afspraken overeenkomstig.

13. Predikanten die aan een cluster in het samenwerkingsverband worden verbonden wonen zoveel mogelijk in pastorieën die in het samenwerkingsverband beschikbaar zijn. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken, met in achtneming van hetgeen hieromtrent is opgenomen in de ‘Gids voor de arbeidsvoorwaarden van predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland’.

14. De kerkenraden, colleges van diakenen en colleges van kerkrentmeesters van de in het verband samenwerkende gemeenten komen eens per jaar, in de regel in de maand …, bijeen om de zaken te bespreken die hen gezamenlijk raken.

15. De kosten die verband houden met de aanstelling van de predikanten en kerkelijk werkers worden door de bij het samenwerkingsverband betrokken gemeenten op de navolgende wijze gedragen:

de Protestantse gemeente te Oosternijkerk betaalt …… % van de kosten
de Protestantse gemeente te Nes-Wierum betaalt …… % van de kosten
(totaal 80%)

de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier betaalt …… % van de kosten
(totaal 80%)

de Protestantse gemeente te Ternaard betaalt …… % van de kosten
de Protestantse gemeente te Holwerd betaalt …… % van de kosten
(totaal 70%)

de Protestantse gemeente te Raard-Foudgum betaalt …… % van de kosten
de Protestantse gemeente te Hantum c.a. betaalt …… % van de kosten
(totaal 60%)

de Protestantse gemeente te Engwierum betaalt …… % van de kosten
de Protestantse gemeente te Ee-Oostrum-Jouswier betaalt …… % van de kosten
(totaal … %)

De aard en omvang van deze kosten staan beschreven in de ‘Gids voor de arbeidsvoorwaarden van predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland’ en de ‘Uitvoeringsbepalingen’ als bedoeld in artikel 4 van de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Protestantse Kerk in Nederland.

16. De afdrachten aan de centrale kas predikantstraktementen en de uitbetaling van de vergoedingen aan de predikant geschieden in twaalf maandelijkse termijnen door:
in cluster 1: het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oosternijkerk
in cluster 2:  het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier
in cluster 3: het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Ternaard;
in cluster 4: het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Foudgum-Raard;
in cluster 5: het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Ee-Oostrum-Jouswier.

De colleges van kerkrentmeesters van de overige deelnemende gemeenten storten iedere maand, voor de twintigste, een twaalfde deel van hun bijdrage in de kas van de Protestantse gemeente die in het betreffende cluster de afdrachten verzorgt.
Na afloop van elk kalenderjaar wordt door de colleges van kerkrentmeesters die de afdrachten verzorgen (zij die de betaling aan en ten behoeve van de predikant verrichten) een overzicht opgesteld van de werkelijke kosten conform artikel 15 van deze regeling. Op grond hiervan wordt tussen de gemeenten jaarlijks afgerekend.

17. Alle kosten die geen betrekking hebben op de predikantstraktementen en salarissen van kerkelijk werkers worden door de colleges van kerkrentmeesters van elke gemeente afzonderlijk betaald, zoals quotum, bijdrage solidariteitskas en dergelijke meer, evenals de kosten betreffende de kerkelijke huishouding van de afzonderlijke gemeenten.

18. Overeenkomstig het bepaalde in de ‘Gids voor de arbeidsvoorwaarden van predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland’ wordt de woonbijdrage voor het gebruik van een pastorie verrekend met de gemeente die de pastorie in eigendom heeft. Alle kosten die het onderhoud e.d. van de pastorie met zich meebrengt zijn voor rekening van de gemeente die de pastorie in eigendom heeft.

19. Deze overeenkomst kan met inachtneming van het bepaalde in generale regeling samenwerking gemeenten artikel 3 lid 6 worden gewijzigd, dan wel ontbonden.

20. Geschillen over de uitleg en/of uitvoering van deze regeling worden voorgelegd aan het breed moderamen van de classicale vergadering dat terzake een oordeel geeft.

21. De Hervormde gemeente te Morra-Lioessens, de Gereformeerde kerk te Lioessens,  de Protestantse gemeente te Paesens-Moddergat, de Protestantse gemeente te Schiermonnikoog en de Protestantse gemeente te Anjum participeren niet in het samenwerkingsverband. Zij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten en bijeenkomsten die in het samenwerkingsverband worden ondernomen.

22. Op verzoek kunnen gemeenten toetreden tot het samenwerkingsverband. Per geval zal worden nagegaan op welke wijze toetreding het beste vorm gegeven kan worden.


Gedaan te …………. op                (datum)


De kerkenraad van de ………. gemeente/kerk te ………,

preses

scriba

Het college van kerkrentmeesters van de ……… gemeente/kerk te ………,

voorzitter

secretaris

Datum:


De kerkenraad van de …. gemeente/kerk te …………,

preses

scriba


Het college van kerkrentmeesters van de ………. gemeente/kerk te ………,

voorzitter

secretaris

Datum:


ET CETERAVoor gezien, …… (datum)


Het breed moderamen van de classicale vergadering Fryslân


, preses                                                                     , scribaIn afschrift aan:
  • De predikant(en) en, indien van toepassing, de kerkelijk werker(s)
  • Het breed moderamen van de classicale vergadering
  • Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken
  • Het Protestants Landelijk Dienstencentrum (t.b.v. het synodesecretariaat en de afdeling Predikantstraktementen)
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.